Mountains of Armenia on OpenStreetMaps ordered by height 

Mountains of Armenia on OpenStreetMaps 

Armenia - List of Mountains


Order by Altitude  Name

Name
OSM link
HotelsMap link
Altitude
1. Aragats Lerrnagagat'
4094 m.*
3. Azhdahak Lerr
3597 m.*
4. Aghdagh Lerr
3576 m.*
5. Vardenis Lerr
3522 m.*
6. Gora Astkhonk
3470 m.*
7. Gora Kizyl-Ayagam
3450 m.*
8. Aramazd Lerr
3392 m.*
9. Arevelyan Sevani
3372 m.*
10. P'ok'r Tsarasar Lerr
3372 m.*
11. Bargushati Lerrnashght'a
3365 m.*
12. K'ajarants' Lerrnagagat'
3364 m.*
13. Vardenisi Lerrnashght'a
3334 m.*
14. Chaghatsar
3333 m.*
15. Geghmaghan Lerrnagagat'
3305 m.*
16. T'ezharruyg
3305 m.*
17. Semasar
3282 m.*
18. T'arrkatar Lerr
3277 m.*
19. Sak'oyivar
3267 m.*
20. Mrtavar
3260 m.*
21. Surb lich
3242 m.*
22. Amberd Lerr
3234 m.*
23. Paytasar
3229 m.*
24. Geghak'ar
3223 m.*
25. Gora Soganly
3221 m.*
26. Khustup' Lerr
3214 m.*
27. Gora Muradoar
3214 m.*
28. Gora Narkar
3208 m.*
29. Dimats'lerr
3206 m.*
31. Gora Kechal-Dag
3196 m.*
32. Ach'k'asar Lerrnagagat'
3177 m.*
33. K'arapari
3167 m.*
34. Yerkat'asar
3162 m.*
35. Husosar
3160 m.*
36. Sevkatar Lerr
3154 m.*
37. Karkarr
3138 m.*
38. Gora Karaganchal
3135 m.*
39. Kak'avak'ar
3131 m.*
40. T'arrnisti
3130 m.*
41. Sep Lerr
3128 m.*
43. Sheksar
3109 m.*
44. BaGhats'sar Lerr
3101 m.*
45. T'ezhlerr
3101 m.*
46. Ughtusar
3096 m.*
47. Gora Takhtayurt
3078 m.*
48. Sokhasar
3063 m.*
49. Zohasar Lerrnagagat'
3057 m.*
51. Gora Chimyan
3048 m.*
52. Gora Dali-Dag
3041 m.*
53. Vank'asar
3039 m.*
54. Vank'asari
3039 m.*
55. Vishapasar
3037 m.*
56. Yerits'asar
3033 m.*
57. Karkarr
3027 m.*
58. Sevzhayrr
3026 m.*
59. Agrravak'ar Lerr
3025 m.*
60. Chgnavor Lerr
3024 m.*
61. Bovak'ar Lerrnagagat'
3016 m.*
62. Ishots'
3014 m.*
63. Katar Lerr
3012 m.*
64. Siskatar
3011 m.*
65. Kaptaregi
3008 m.*
66. K'arpsaki glukh
3008 m.*
67. Yerrakatar Lerrnagagat'
3007 m.*
68. Ukhtisar
3005 m.*
69. Gora Kavirli
3002 m.*
70. Tskhouk-Karckar
3000 m.*
71. Urasar Lerr
2998 m.*
72. Murghuz Lerr
2993 m.*
73. Halab Lerr
2991 m.*
74. Amulsar
2988 m.*
75. K'arrasunk'
2986 m.*
76. Sevk'ar
2984 m.*
77. Smbatasar
2979 m.*
78. P'ambaki Lerrnashght'a
2962 m.*
79. Yesayusar
2958 m.*
80. Gora Taya-Kaya
2949 m.*
81. Vichasar
2948 m.*
82. Mknasar
2946 m.*
83. K'arrasunaghbyur
2944 m.*
84. K'arazhayrr Lerr
2931 m.*
85. Koshak'ar Lerr
2921 m.*
86. Ark'ashen Lerrnagagat'
2916 m.*
87. Karmragom
2916 m.*
88. Gndasari
2909 m.*
89. K'arkatar
2903 m.*
90. K'arkatari
2903 m.*
91. Gora Gadzhi-Medzhun
2898 m.*
92. Amarrich
2893 m.*
93. Ojakhtun
2883 m.*
94. Kaptasar
2876 m.*
95. Yerkat'asar
2869 m.*
96. Gaburrn
2868 m.*
98. Tirinkatar Lerr
2859 m.*
99. P'ok'r Kap
2853 m.*
100. Migasar
2851 m.*
101. Armaghan Lerr
2844 m.*
102. Khdyr Dagh
2838 m.*
103. Aregin
2837 m.*
104. Pataghi sar
2825 m.*
105. T'rasar
2819 m.*
106. Yerits'asar
2815 m.*
107. Gora Chingil
2808 m.*
108. Ankank'
2808 m.*
109. Sevak'ar
2806 m.*
110. T'khunis
2805 m.*
111. Karmravor
2805 m.*
112. Karmravor
2805 m.*
113. Bazumt'arr Lerrnagagat'
2799 m.*
114. K'aravan
2799 m.*
115. Gora Ksyr-Dag
2797 m.*
116. Damlik-Gyaduk Lerrnagagat'
2797 m.*
117. Kaprusar
2797 m.*
118. Kaprusari
2797 m.*
119. Ditavank'
2796 m.*
120. Tagheri
2786 m.*
121. Ayrisar Lerr
2779 m.*
122. Yeltun
2776 m.*
123. T'eghenis Lerr
2775 m.*
124. T'ek'sar
2769 m.*
125. Gora Dzhankurtaran
2767 m.*
126. Srbasar
2760 m.*
127. Garrnakanj
2758 m.*
128. Harsnasar Lerr
2756 m.*
129. Gora Kirkity-Dag
2752 m.*
130. Komordag
2743 m.*
131. Ishkhanavar
2733 m.*
132. P'ok'r Kap
2727 m.*
133. Amulsari
2725 m.*
134. Ditavank'i
2721 m.*
135. Chermakak'ar
2720 m.*
136. Sahmanasar
2717 m.*
137. Zuygsar
2716 m.*
138. Yelp'in
2710 m.*
139. Ts'olasar
2709 m.*
140. Geghama Lerrnashght'a
2707 m.*
141. Tsaghkunyats' Lerrnashght'a
2697 m.*
142. Lanjik
2694 m.*
143. Murghuzi Lerrnashght'a
2693 m.*
144. Gombak
2687 m.*
145. Sahmanak'ar
2685 m.*
147. Harsnak'ar
2673 m.*
148. Kyap'u
2671 m.*
149. Payazatisar
2666 m.*
150. Mshaknots'
2665 m.*
151. Pahakasar
2663 m.*
152. Ayrija Lerrnagagat'
2660 m.*
153. Kazuch'i Lerrnagagat'
2659 m.*
154. T'eghenyats'
2659 m.*
155. Gora Soyukhbulak
2658 m.*
156. Gndevaz
2657 m.*
157. T'ek'sari Lerrnashght'a
2655 m.*
158. Khat'abala Lerrnagagat'
2652 m.*
159. Tashats k'arer
2651 m.*
160. Gora Kumurdag
2648 m.*
161. Kzavor
2642 m.*
162. Gora Karpiyarykh
2641 m.*
163. Anjrdi
2637 m.*
164. Khozak'ar
2637 m.*
165. Dastakerti
2636 m.*
166. Karmiri Lerrnashght'a
2628 m.*
167. Maymekh Lerr
2627 m.*
168. Garunk'
2627 m.*
169. Kharakan
2625 m.*
170. Vozunk' Lerrnagagat'
2623 m.*
171. Andzavasar
2619 m.*
172. Chyldyrskiy Khrebet
2617 m.*
173. Arayi Lerr
2614 m.*
174. Kovasar
2613 m.*
175. Karmrablur
2603 m.*
176. Amarrich
2602 m.*
177. P'art'am
2596 m.*
178. Vayk'i
2596 m.*
180. Nshkhark'
2595 m.*
181. Karmrakogh
2595 m.*
182. Arjisar
2593 m.*
183. Sevazhayrr
2591 m.*
184. Kanach'kogh
2590 m.*
185. Bats'sar
2590 m.*
186. Ozmunk'
2588 m.*
187. Arevkogh
2585 m.*
188. Khach'eri
2584 m.*
189. Sarrts'akatar
2576 m.*
191. Yerragagat'
2573 m.*
192. Gora Chortar
2573 m.*
193. Kapnusar
2571 m.*
194. Hank'asar
2566 m.*
195. Shikha
2566 m.*
196. MeGhru LerrnashGht'a
2561 m.*
197. Tonasar
2561 m.*
198. Vank'i Sar
2557 m.*
199. Lalvar Lerr
2556 m.*
200. Karmir Sar
2553 m.*
201. Gora Saryyatakh
2551 m.*
202. Gaylasar
2549 m.*
203. Gora Malyy Maymekh
2547 m.*
204. Katsani
2542 m.*
205. Arevatun
2540 m.*
206. Och'khari sar
2539 m.*
207. Khoyadrunk'
2538 m.*
209. Mech'et'yu Lerr
2532 m.*
210. Rrstakesi
2531 m.*
211. Lejan Lerr
2530 m.*
212. Hatisi Lerr
2528 m.*
213. Gora Dagna
2525 m.*
214. Spitak
2524 m.*
215. Hakobasar
2524 m.*
216. Gayledzor
2523 m.*
217. Mankunk'i
2522 m.*
218. Pghndzasar
2520 m.*
219. Ch'orrord sar
2520 m.*
220. Artsat'asar
2519 m.*
221. Gora Dzhilyar
2516 m.*
222. Gora Akdirakar
2511 m.*
223. Srkghonk'
2509 m.*
224. Vayotssar
2507 m.*
225. Hashtasar
2506 m.*
226. Yerkaynart
2505 m.*
227. Gnishik Lerrnagagat'
2503 m.*
228. Arzakan
2502 m.*
229. Gora Kongy
2501 m.*
230. Gora Gyalin-Kaya
2497 m.*
231. Mrgasar
2497 m.*
232. Ziaret T'ap'a Lerr
2494 m.*
233. Gora Uch-Tapa
2494 m.*
234. Ts'rtut
2492 m.*
235. Deiasar
2489 m.*
236. Gandzak'ar
2488 m.*
237. Gahanist
2488 m.*
238. Sevazhayrr
2485 m.*
239. Tashtuni Lerrnants'k'
2483 m.*
240. Miap'ori Lerrnashght'a
2483 m.*
242. Gora Churchur
2480 m.*
243. T'eghenyats' Lerrnashght'a
2480 m.*
244. Ch'och'alchi barDzunk'
2478 m.*
245. Gora Maralidzha
2474 m.*
246. Sharayi Lerr
2473 m.*
247. Sirakn
2470 m.*
249. Vranasar
2469 m.*
250. Menasar
2467 m.*
251. Zherrsar
2460 m.*
252. Spitakk'ar
2458 m.*
253. Pahasar
2458 m.*
254. Terter
2451 m.*
255. Sahakasar
2451 m.*
256. Artanish Lerr
2450 m.*
257. Artavazd
2450 m.*
258. K'och'aberd
2449 m.*
259. Aghjkaberd
2449 m.*
262. Vanevanits'
2446 m.*
263. Urtsi Lerr
2445 m.*
265. K'arasar
2445 m.*
266. Martirosi glukh
2444 m.*
267. Yughasar
2442 m.*
268. Malyy Kavkaz
2440 m.*
269. Artoyi k'ar
2440 m.*
270. Miakogh
2437 m.*
271. Tsakk'ar
2435 m.*
272. Ts'olasari
2435 m.*
273. Gora Dzhantapa
2434 m.*
274. Yeznasar Lerrnagagat'
2434 m.*
275. Srbidar
2434 m.*
276. Arevkogh
2430 m.*
277. Vardablur
2429 m.*
278. Kenats'sar
2419 m.*
279. Gamasar
2416 m.*
280. Gora Shish
2410 m.*
281. Sulemayi Lerrnants'k'
2410 m.*
282. Vardenyats'
2410 m.*
283. Abasatsmak
2408 m.*
284. Ashora
2405 m.*
286. Bzghon
2401 m.*
287. Aregnabak
2399 m.*
288. Gelija Lerrnagagat'
2396 m.*
289. Gora Shal'-Dag
2391 m.*
290. Menaksar Lerr
2387 m.*
291. Chahuk
2381 m.*
292. Karmirglukh
2381 m.*
293. Yeznak'ar
2381 m.*
294. Sot'k'i
2380 m.*
296. Gndak'ar
2378 m.*
297. Shishkert Lerr
2375 m.*
298. Gora Uch-Tapalyar
2375 m.*
299. Spitakasar
2373 m.*
300. Sevaghbyur
2372 m.*
301. Vayots'sar
2372 m.*
302. Sevasar
2371 m.*
303. Sokhuk
2370 m.*
304. K'araglukh
2367 m.*
305. Kordabak
2357 m.*
306. Spitaki Lerrnants'k'
2356 m.*
307. Gandzak
2356 m.*
308. Glkhanots'
2354 m.*
309. Jaghts'ik'
2354 m.*
310. Yekdastants'
2353 m.*
311. Tashtasar
2350 m.*
312. K'olaglukh
2347 m.*
313. Handapahi
2346 m.*
314. Pereval Ayotsdzorskiy
2338 m.*
315. Gosablur
2338 m.*
316. Oghbinak'ar
2338 m.*
317. Ts'its'sar
2337 m.*
318. Artsat'ak'ar
2336 m.*
319. Tsirnk'ar
2336 m.*
320. Ardech'
2333 m.*
321. Lchasar Lerr
2330 m.*
322. Vorotani Lerrnants'k'
2328 m.*
323. Aghjkanvag
2327 m.*
325. Nkaren
2327 m.*
326. P'orak
2327 m.*
327. Ts'its'k'ar
2317 m.*
328. Vacharrk'
2316 m.*
329. Antoni K'ar
2316 m.*
330. Gora Kushchi
2309 m.*
331. Gridzor
2305 m.*
332. Areguni Lerrnashght'a
2304 m.*
333. T'arruchan
2304 m.*
334. K'arasari
2304 m.*
335. Yot'naghbyur
2303 m.*
337. Vank'i glukh
2302 m.*
338. Selimi artsvak'ar
2301 m.*
339. Kapanu
2301 m.*
340. Gut'anasar
2299 m.*
341. Izhasar
2288 m.*
342. P'arrakatar
2286 m.*
343. Kishiranots'
2285 m.*
344. Gora Kirmizi-Dag
2284 m.*
345. Soseidar
2281 m.*
346. Yughasar
2277 m.*
347. Gora Yantapa
2271 m.*
348. Sarrnakunk'
2271 m.*
349. Berdak'ar
2271 m.*
350. Gevorgi
2269 m.*
351. Lerrnants'k'
2266 m.*
352. DZiak'ar
2265 m.*
353. Metskogh
2264 m.*
354. Yerrablur
2263 m.*
355. Menak'ar
2256 m.*
356. Yerrablur
2256 m.*
357. Surb Khach'
2256 m.*
358. Handasar
2254 m.*
359. Putasar
2253 m.*
360. Gdakov
2250 m.*
361. Bovategh
2249 m.*
362. Shep'orasar
2249 m.*